Naujienos

2017.11.27. Federacija oficialiai pritaria LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto sprendimui nuo 2018 metų sausio taikyti  137 eurų pastoviosios algos bazinį dydį

          Valstybės viešojo valdymo prioritetu turi būti siekis viešajame sektoriuje sutelkti aukštos kvalifikacijos specialistus, jiems pasiūlant profesionalumą atitinkantį atlygį.
2009 metais, prasidėjus ekonominei krizei, Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų, biudžetinio sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis buvo sumažintas nuo 490 Lt (141,9 eurų) iki 450 Lt (130,5 euro) ir iki šiol nebuvo didinamas.
Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija, vienijanti Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojus, pritaria LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto sprendimui nuo 2018 metų sausio mėnesio 1 dienos, apskaičiuojant biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį, taikyti 137 eurų bazinį dydį.
Manome, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymas nustatyti 132 eurų bazinį dydį yra socialiai neatsakingas viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu. Todėl tikimės Jūsų, Gerb. Seimo nariai, politinės valios priimti sprendimus, kurie iš esmės pagerintų šių darbuotojų finansinę padėtį.


2017.10.03.   LTIKĮDPS federacijos narių susitikimas su Kultūros ministerijos atstovais dėl asmeninių muzikos instrumentų naudojimo ir kompensavimo tvarkos

               Šiandien LR kultūros ministerijoje įvyko pasitarimas dėl asmeninių muzikos instrumentų naudojimo nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų kūrybinei veiklai kompensavimo tvarkos. Pasitarime dalyvavo LR kultūros minsiterijos atstovė, Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų bei orkestro bendruomenės atstovai. Vieningai buvo pritarta, kad esama instrumentų amortizacijos tvarka, kuri buvo patvirtinta dar 2005 metais, neatitinka šių dienų ekonominių realijų. Pasiūlyta koreguoti kompensavimo tvarkos 3.2 punktą, kuriame kalbama apie muzikos instrumento asmeninės nuosavybės teisės nustatymą ir 4 punktą, nustatant didesnį kompensacijos dydžio lubų nustatymą. Vietoje 1 bazinės socialinės išmokos, pasiūlyta įvesti 2 bazinės socialinės išmokos dydį.


2017.06.27

SOS LIETUVOS KULTŪRAI!          

                          Finansų ministerija nurodė Kultūros minsiterijai kitų metų kultūros sektoriaus biudžetą sumažinti net 17 mln. eurų. Sektorius, kuriam iš valstybės biudžeto atseikėjama tik 1.76 proc. viso šalies BVP, pasak finansų ministerijos, gyvena pernelyg geromis sąlygomis...

Sakoma, kad tai tik diskusijos pradžia. Bet esmės tai visiškai nekeičia. Tokie sprendimai visiškai prieštarauja Vyriasiausybės programoje išdėstytoms vertybėms:

GYVYBINGA LIETUVOS KULTŪRA – PILIETIŠKOS IR DARNIOS VISUOMENĖS PAGRINDAS
       Įtvirtinsime strateginį Lietuvos kultūros vaidmenį valstybės politikoje.
Atnaujinsime kultūros finansavimo sistemą sudarydami daugiau galimybių puoselėti kultūrą regionuose.
Atnaujinsime kultūros infrastruktūrą.
 Didinsime kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje

Nematome čia jokios finansavimo sistemos, kultūros infrastruktūros atnaujinimo galimybių ir juo labiau strateginio Lietuvos kultūros vaidmens politikoje įtvirtinimo.

Raginame kultūros ir meno bendruomenę netylėti, kol dar ne vėlu...


Įspūdžiai iš balandžio 28 dienos Lietuvos profesinių sąjungų organizuotos protesto akcijos
„Reikalaujame atlyginimų didinimo, sveikų ir saugių darbo vietų“!

18216319_10208884282492233_133968986_o.jpg
18196055_10208884283372255_3560627_o.jpg
18196109_10208884392014971_2132652338_o.jpg
2017m. Balandžio 19 dieną LTIKĮDPS federacijos vardu oficialiai kreipėmės į Lietuvos Kultūros ministeriją dėl Nacionalinių ir Valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų orkestrų asmeninių instrumentų naudojimo kompensavimo tvarkos

LTIKĮDPS Federacijos vardu pasiūlyta iš esmės peržvelgti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. Birželio 30 d. Įsakymu Nr. ĮV 319 reglamentuotą asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai nacionaliniuose ir savivaldybių teatruose ir koncertinėse įstaigose kompensavimo tvarką.
Dar 2005 metais patvirtinta kompensavimo tvarka pažeidžia orkestro artistų lygiateisiškumo principą bei darbo kodekso 191 straipsnio 3 dalį, kurioje teigiama, kad darbdavys turi užtikrinti normalias darbo sąlygas, kad darbuotojai galėtų įvykdyti darbo normas. Viena iš tokių sąlygų yra darbui atlikti reikalingų medžiagų ir įrankių tinkama kokybė ir jų pateikimas reikiamu metu. Šiuo metu nacionaliniuose ir valstybiniuose teatruose tokios sąlygos užtikrinamos ne visiems vienodai. Pučiamaisiais instrumentais grojantys muzikantai yra aprūpinami instrumentais bei eksploatacinėmis medžiagomis, o styginiais instrumentais grojantys muzikantai yra priversti instrumentus įsigyti už savo lėšas.
            Kompensavimo tvarkoje nustatyti kompensacijos už instrumentų naudojimą dydžiai neatitinka šių dienų ekonominių šalies realijų. Instrumentų eksploatacijos kaštai per paskutinį dešimtmetį išaugo beveik tris kartus. Todėl būtina padidinti dar 2005 metais patvirtintus kompensacijų už muzikos instrumentų naudojimą ir priežiūrą, dydžius.
            Šiuo metu nėra aiškios nacionalinių ir valstybinių teatrų orkestrų instrumentų pirkimo ir priežiūros sistemos. Todėl siūlome sudaryti specialią darbo grupę, kurią sudarytų nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų orkestro kolektyvų atstovai, ir kuri iš esmės peržvelgtų esamą kompensavimo už asmeninių instrumentų naudojimo tvarką.


Kviečiame į šalies profesinių sąjungų balandžio 28 d., penktadienį, 12 val. prie vyriausybės organizuojamą protesto akciją „Reikalaujame atlyginimų didinimo, sveikų ir saugių darbo vietų“!

PayRise-300x203.jpg

Prieš mitingą, 11 val., bus piketuojama prie darbdavių interesams atstovaujančių organizacijų.

Maži atlyginimai ir nesąžiningas verslo pelno perskirstymas – nuolatinis Lietuvos skaudulys. Šalies  bendrasis vidaus produktas auga, bet kone trečdalis lietuvių gyvena skurde! Didėjančios verslo pajamos mažai atsispindi darbuotojų atlyginimuose.

Dėl to Lietuvos profesinės sąjungos solidarizuojasi su Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) iniciatyva „Europai – reikia atlyginimų didinimo. Laikas mūsų atsigavimui“.

Jau trylika metų Lietuva priklauso ES, bet vis dar negyvename kaip europiečiai. Darbuotojų išnaudojimas – kasdienė verslo praktika. Skaičiuojama, kad apie 40 proc. darbuotojų priversti dirbti viršvalandžius. Dar blogiau – su penktadaliu jų nėra sąžiningai atsiskaitoma!

Minint Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, atkreipsime dėmesį ir į darbo vietų saugumą. Deja, daug Lietuvos darbdavių į tai tebežiūri pro pirštus. Tenka konstatuoti, kad darbuotojų sauga ir gerovė nėra tarp jų prioritetų.

Nenorime su tuo taikstytis, nenorime pigios Rytų Europos šalies etiketės! Reikalaujame sąžiningo užmokesčio ir saugių, sveikų sąlygų darbe!2017m. Sausio 17 dieną LR Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

 Įstatymu (projektas Nr. XIIP-4723(2) įtvirtinami biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai, materialinės pašalpos, darbuotojų pareigybių lygiai ir grupės, taip pat kasmetinis veiklos vertinimas.
Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių ir gali siekti iki 2 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžių. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionalaus scenos meno kūrinius, ir kurių pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo einamųjų metų vykdomos kūrybinės veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių ir gali siekti iki 2 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžių, neviršijant kultūros ir meno įstaigai skirtų lėšų darbo užmokesčiui ir nurodant mokėjimo terminą.

Plačiau skaitykite: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=168473 2016 m.  Rugsėjo 20 dieną  LR Seime buvo priimtas Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas!

images.png 


       87 UŽ, 3 SUSILAIKĖ. Džiugu, kad kartu buvo priimtas ir papildytas kompensacinių išmokų straipsnis. LTIKĮDPS federacija prie šio įstatymo intensyviai dirbo nuo pat 2007 metų. Po ilgų metų derybų, įtikinėjimo pagaliau turime socialiai atsakingą, lygiateisiškumo principo nepažeidžiantį socialinių išmokų straipsnį. Į kompensacinių išmokų straipsnį įtraukti orkestro smuikininkai, dramos aktoriai, cirko artistai ir kt., iki 8 BSI padidinta bazinė socialinė išmoka.
       Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio įstatymo tobulinimo. Už konstruktyvų pokalbį su profesinėmis sąjungomis dėkojame Seimo nariams Gerb. Vytautui Juozapačiui ir Gerb. Raimundui Paliukui. Esame dėkingi Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui už iki galo atliktą darbą ir sugebėjimą suderinti visų suinteresuotų grupių pozicijas.

 Balsavimo eiga:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-23984           LTIKĮDPS federacijos vardu dėkojame visiems teatrų ir koncertinių įstaigų atstovams, kurie paaukojo savo laiką, buvo pilietiški ir su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių sąjungų Rugsėjo 10 dienos mitinge palaikė prezidentės VETO dėl darbo kodekso.

20160910_103928.jpg

      Reikalavimai naujajam Darbo kodeksui

Socialinis judėjimas „Gyvenimas per brangus“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir „Solidarumas“, vykdantys pilietinę akciją prieš Seime priimtą naująjį Darbo kodeksą reikalauja:

        

  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) kviečia į protesto akciją „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“, kuri vyks birželio 16 dieną, ketvirtadienį, 11 val. Nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo. 

Akcijos metu profesinių sąjungų atstovai pasisakys prieš skubotą Darbo kodekso projekto svarstymą bei teisės aktų liberalizavimą.
„Socialinio modelio įstatymų paketas svarbus visiems Lietuvos piliečiams, nes jis lems ne tik dirbančiųjų ateitį, todėl kviečiu aktyviai dalyvauti protesto akcijoje ir aiškiai išreikšti savo pilietinę poziciją“, – teigia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.
Ši protesto akcija iš kitų išsiskirs interaktyvia scena, kurioje LPSK ekspertai diskutuos apie socialinį modelį bei komentuos tiesiogiai Seime vykstantį posėdį, kuriame bus svarstomi dirbantiesiems aktualūs klausimai. Mitingo dalyviai turės žalias bei raudonas korteles, o jų dėka galės balsuoti ir taip įvertinti Seimo narių darbą.

Akcijos metu taip pat bus apdovanoti labiausiai dirbantiesiems „nusipelnę“ Seimo nariai, savo iniciatyvomis bloginantys dirbančių žmonių teises.

KODĖL TU TURI DALYVAUTI BIRŽELIO 16 DIENOS MITINGE?

https://www.youtube.com/watch?v=DNE6v0xVb7k

Protesto akcija.jpg


Šiaulių naujienos

Įstatymo pakeitimo projektas: artistai, į darbo biržą žengte marš!

LTIKĮDPS Federacijos pozicija. Plačiau skaitykite:

http://snaujienos.marius.puslapiai.lt/index.php/naujienos/miesto-gyvenimas/1271-istatymo-keitimo-projektas-artistai-i-darbo-birza-zengte-mars


Seimo nario prof. Vytauto Juozapaičio spaudos konferencija „Teatras po Damoklo kardu“

Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pozicija dėl kultūros ir meno darbuotojų socialinių garantijų.
Spaudos konferenciją žiūrėkite čia: javascript:void(ParseInt("0lwEditorUrl"))


Seimo nario V. Juozapaičio pranešimas: „Lietuvoje stinga principinio kultūros politikos supratimo ir įgyvendinimo“

Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų pozicija.


NAUJO DARBO KODEKSO PROJEKTAS

Daugiau dėmesio besilaukiančioms moterims, griežtesni reikalavimai atleidžiant, ribotas terminuotų sutarčių kiekis ir kiti svarbūs dalykai – tai Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pastangų dėka priimta Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete. Supažindiname išsamiau su dar 5 aktualiais sprendimais, priimtais komitete:

1. Komitetas pritarė pasiūlymui, jog darbdavys negali atleisti nėščiosios, dirbančios pagal terminuotą darbo sutartį.

2. Mokslininkų siūlymu, nutraukiant darbo sutartį darbuotojas būtų įspėjamas prieš vieną mėn., o jei darbo santykiai tęsiasi mažiau nei metus – prieš dvi savaites. Komitete nuspręsta šiuos įspėjimo terminus padvigubinti tiems darbuotojams kurie augina vaiką iki 14 metų amžiaus bei darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip 5 metai; taip pat patrigubinti įspėjimo terminus neįgaliems darbuotojams ir tiems žmonėms, kuriems iki pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.

3. Nuspręsta, jog terminuota darbo sutartis nuolatiniam darbui gali būti sudaroma tik jei dėl to sutarta kolektyvinėje sutartyje. Terminuotų darbo sutarčių negali būti daugiau nei 20 procentų nuo visų darbdavio sudarytų sutarčių skaičiaus. Tai apsaugos dirbančiųjų interesus, nes pasitaiko atvejų, kai darbdaviai tokiomis sutartimis manipuliuoja.

4. Profesinės sąjungos iškovojo, kad būtų atsisakyta nenumatytos apimties darbo sutarčių. Nors mokslininkai siūlė jas įvesti, komitetas šiam pasiūlymui nepritarė, nes dirbdami pagal tokią darbo sutartį darbuotojai prarastų įvairias socialines garantijas.

5. Komitetas nusprendė palikti „atsiskaitymo lapelių“ tvarką. Nors mokslininkai siūlė jų atsisakyti dėl esą didelės biurokratinės naštos, SRDK nariai nusprendė, jog darbuotojai ir toliau turi gauti du dokumentus – darbo sutartį bei „atlyginimų lapelius“. Jų dėka dirbantieji, kaip ir anksčiau, galės efektyviai ginti savo interesus.

LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas teigė, kad šiame DK projekte atsiranda vis daugiau garantijų darbuotojams. „Kai kuriais atžvilgiais šis kodekso projektas mums netgi priimtinesnis nei dabartinis kodeksas. Mūsų tikslas – suderinti liberalumą su dirbančiųjų apsauga. Kol kas šį tikslą pavyksta pasiekti, tačiau dar neaišku, koks bus jo likimas Seime“, – pasakojo A. Černiauskas.


Naujasis Darbo kodekso projektas Seime užregistruotas 2015 m. birželio 12 d. Jį sudaro 264 straipsniai.

 lpsk informacija.


              2015 m. Rugpjūčio 26 dieną  LR Kultūros ministerijoje buvo pristatytas galutinis Profesionaliojo Scenos meno įstatymo projektas. Kultūros ministerijos atstovų teigimu įstatymo projektas buvo parengtas atsižvelgiant į darbo grupės pasiūlymus ir LR institucijų pateiktas pastabas. Tačiau Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija su tokiais Kultūros ministerijos teiginiais nesutinka.
LTIKĮDPS aktyviai dalyvavo 2013 metais Kultūros ministro sudarytoje darbo grupėje įstatymo projektui parengti ir teikė siūlymus dėl kūrybinių darbuotojų specifinių darbo santykių, socialinės apsaugos, kompensacinių išmokų, darbo užmokesčio.
LTIKĮDPS federacijos neįtikino Kultūros ministerijos atstovų pareiškimai, jog galutiniame Profesionaliojo scenos meno įstatymo projekte buvo atsižvelgta į LR institucijų pastabas.  
Ūkio ministerijos išvadose aiškiai nurodoma, kad biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, biudžetinė įstaiga negali būti pertvarkyta į kitos teisinės formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai buvo pasiūlyta įstatymo projekto 5 straipsnį papildyti atskira dalimi, kurioje būtų aiškiai nurodyta, kokiais atvejais nacionalinis teatras, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, gali būti pertvarkyta į viešąją įstaigą, taip pat kokiais veiksmais toks procesas būtų grindžiamas.
Tačiau galutiniame įstatymo projekte 5 punkte kalbama tik apie Juridinio asmens pripažinimą ir nė žodžio neužsiminta, kokiais atvejais nacionalinis teatras gali būti pertvarkytas į viešąją įstaigą, nei kuo remiantis tokie veiksmai būtų atliekami.
Taigi Profesionaliojo Scenos meno įstatymo projekte yra daugiau klausimų nei atsakymų. Įstatymo projektas buvo kuriamas paskubomis, veikiamas tam tikrų išorinių jėgų, kurioms sukurta darbo grupė nebuvo pavaldi. Turbūt dėl to ir visi jos pasiūlymai buvo atmesti arba griežtai sukritikuoti.
 LTIKĮDPS federacija išreiškė oficialią poziciją, jog nepritaria tokiam Profesionaliojo scenos meno įstatymo projektui. 
Liepos 27 d. išplėstiniame LPSK valdybos bei Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro posėdyje nutarta

Rugsėjo 10 d. 12 val. organizuoti protesto akciją prie LR Seimo

„Baudžiavai darbe – NE! Prieš darbuotojų garantijų mažinimą“:

1. Darbo užmokesčio ( įskaičiuojant apmokėjimą už atostogas ir viršvalandžius) sumažinimą.
2. Darbuotojo atleidimo iš darbo supaprastinimą.
3. Darbuotojo atleidimą be priežasties, įspėjus prieš 3 dienas.
4. Išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimą.
5. Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimą nuo 48 iki 60 valandų.
6. Terminuotų darbo sutarčių įvedimą nuolatinio pobūdžio darbui.
7. Atostogų už darbo stažą panaikinimą.
8. Būtinojo darbo stažo socialinio draudimo pensijai gauti ilginimą dar penkeriais metais.
9. Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijų mažinimą.
10. Profesinių sąjungų teisių apribojimą.

PROGRAMA

12 val. – mitingas prie LR Seimo.
13-14 val. – teatralizuota eisena iki LR Vyriausybės.

14 val. – pabaiga.

KVIEČIAME VISUS PRISIJUNGTI!


                Nuo 2015 metų liepos 1 d. apie 46 eurus didėja atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams. Atlyginimų kėlimas kultūros ir meno darbuotojams numatytas Vyriausybės programoje. Skaičiuojama, kad tam papildomai prireiks 5 mln. eurų. Lėšos bus paskirstytos kiekvienai savivaldybei ir kultūros ir meno įstaigoms, kurios bus savarankiškos asignavimų valdytojos.


               Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro profesinė sąjunga ir Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija ragina visus kultūros ir meno srityje dirbančius darbuotojus pasirašyti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos parengtą peticiją dėl naujo socialinio modelio:

http://www.peticijos.lt/visos/71784
Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija su dideliu nerimu žvelgia į kultūros ir meno darbuotojų ateities perspektyvą. 

                  Naujame darbo kodekso projekte kūrybiniams darbuotojams yra numatomos terminuotos sutartys (DK 109 str.), visiškai supaprastinama atleidimo iš darbo procedūra be darbuotojo kaltės (DK 112 str), galiausiai atimama galimybė kultūros ir meno darbuotojams turėti apmokamas atostogas ne kūrybinio sezono metu. Trumpai tariant, kūrybinius darbuotojus norima paversti sezoniniais darbininkais. (DK 113 str.)

Įsigaliojus tokiems darbo kodekso pakeitimams, kūrybiniai darbuotojai netektų visų socialinių garantijų, apie kompensacines išmokas būtų galima tik pasvajoti. 

 LR konstitucijos 49 straipsnis skelbia:
Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.

Pagal Europos Sąjungos direktyvas darbo kodekso pataisos negali bloginti dabar esamos darbuotojų padėties.

Tačiau kūrybiniams darbuotojams kažkodėl negalioja nei LR konstitucija nei Europos sąjungos direktyvos..

Įdomu tai, kad Lietuvoje kultūros ir meno sektorius sukuria apie 5 proc. šalies BVP. Valstybė iš biudžeto atgal skiria tik apie 1,4 proc.

21 Nacionaliniame teatre ir koncertinėje įstaigoje dirba 1550 kūrybinių darbuotojų, iš jų 1425 pagal neterminuotas darbo sutartis.

Taigi norėtųsi užduoti paprastą klausimą: Kuo Lietuvai nusikalto ši maža saujelė žmonių? Kodėl naujame darbo kodekse kūrybiniai darbuotojai yra diskriminuojami kitų Lietuvos dirbančiųjų atžvilgiu?

 LTIKĮDPS federacijos vardu jau esame išsiuntę oficialius raštus dėl naujo darbo kodekso grėsmių kūrybiniams darbuotojams LR Prezidentūrai, LR Seimui, LR Vyriausybei, Lygių galimybių kontrolės tarnybai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai bei daugeliui teatrų ir koncertinių įstaigų. 

Raginame visus teatrus ir koncertines įstaigas netylėti šiuo klausimu ir išreikšti savo griežtą poziciją.
 

  2014M. GRUODŽIO 4D. KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMU ATNAUJINTA DARBO GRUPĖ        TEATRŲ IR KONCERTINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTUI PARENGTI

LR kultūros ministras pavedė atnaujintai darbo grupei iki 2015m. sausio 30 d. pateikti Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo pakeitimo projektą.

 Primename, kad LNOBT profesinė sąjunga yra viena iš teatrų ir koncertinių įstaigų federacijos steigėjų. Todėl  džiugu, kad darbo grupėje turime du LNOBT profesinės sąjungos ir teatrų ir koncertinių įstaigų federacijos atstovus. Tai Gerb. Regina Burakauskienė ir Gerb. Rimantas Ramanauskas.

 Daugiau informacijos rasite čia: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Kulturos-ministro-isakymu-atnaujinta-darbo-grupe-Teatru-ir-koncertiniu-organizaciju-istatymo-projektui-parengti/1                     2014 m. Lapkričio 10 d. , Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre įvyko neeilinis scenos meno kūrėjų suvažiavimas. Jame dalyvavo daugelio Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų vadovai, profesinių sąjungų atstovai, kultūros ministras Šarūnas Birutis, Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Vytautas Juozapaitis ir ruošiamo naujojo profesionaliojo scenos meno įstatymo rengėjai.
Trumpai reziumė. 
1. Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų atstovai vienbalsiai pritarė, kad ruošiamas naujasis profesionaliojo scenos meno įstatymas yra ydingas, kiršinantis kultūros ir meno darbuotojus, atimantis iš jų galimybę gyventi oriai ir turėti socialines garantijas, kurios yra numatytos darbo kodekse.
2. Lietuvos scenos meno kūrėjai paskelbė rezoliuciją dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio kompetencijos.
     3. Pateiktas pasiūlymas dėl meno tarybos funkcijų išplėtimo. Kultūros ir meno atstovai norėtų, kad meno       taryba būtų ne patariamojo balso struktūrinis vienetas kultūros ministerijoje, o realiai galėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese.
  

„Valstybėje demokratijos turėsite tiek, kiek procentų visuomenėje bus profsąjungų narių“
14777604-multicolor-creative-diversity-hands-symbol-vector-illustration-layered-for-easy-manipulation-and-cus.jpg