Kolektyvinė sutartis

 Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojų kolektyvinė sutartis galioja iki 2018 metų Kovo 31 dienos

 


I. TIKSLAS IR GALIOJIMO SRITIS

 

Šioje kolektyvinėje sutartyje vartojamos sąvokos:

Sutarties Šalys teatro darbuotojų kolektyvas, atstovaujamas Teatre veikiančios profesinės sąjungos ir darbdavys, atstovaujamas generalinio direktoriaus.

Darbdavys - teatras, įgyvendinantis teises ir pareigas per administraciją, kuriai vadovauja generalinis direktorius.

Profesinė sąjunga – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta, teatre veikianti savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus. Profesinei sąjungai atstovauja profesinės sąjungos pirmininkas arba komiteto įgaliotas asmuo.

Kolektyvinė sutartis - tai rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių ir ekonominių sąlygų.

DARBO KODEKSAS – Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) aktuali redakcija.

PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATYMAS – Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 34-933) aktuali redakcija.

1.1. Kolektyvinė sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir taikoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus.

1.2. Kolektyvinės sutarties tikslas yra sudaryti sąlygas darniai kūrybinei ir ūkinei veiklai, garantuoti darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, darbo saugos ir kitų darbo sąlygų lygį, nustatytą Lietuvos Respublikos teisės aktais bei sudaryti geresnes darbo ir socialines sąlygas teatro darbuotojams.

1.3. Kolektyvinė sutartis galioja iki 2015 m. rugsėjo 20 d.

1.4. Kolektyvinė sutartis bei jos priedai gali būti keičiami ir papildomi tik šalių įgaliotų atstovų. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra surašyti raštu, pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų, o parašai patvirtinti sutarties dalyvių antspaudais.

1.5. Iškilę ginčai sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bet kokių pasiūlymų ir nesusitarimų dėl kolektyvinės sutarties vykdymo atvejų, šalys įsipareigoja konsultuotis ir nagrinėti iškilusias problemas gera valia.

1.6. Apie sutarties vykdymą darbuotojų kolektyvas informuojamas kas pusmetį, jeigu to pageidauja viena iš šios sutarties šalių. Kolektyvinės sutarties vykdymo eiga svarstoma profesinės sąjungos komitete.

1.7. Darbdavys naujai priimtus darbuotojus supažindina su kolektyvine sutartimi pasirašytinai, Kolektyvinė sutartis skelbiama viešai skelbimų lentoje.

1.8. Kolektyvinė sutartis privaloma visiems Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojams.

1.9. Šalys ir asmenys, nevykdantys ar netinkamai vykdantys kolektyvinę sutartį, atsako  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.10. Jeigu nevykdomi turtiniai įsipareigojimai pagal kolektyvinę sutartį, materialiai atsako teatras, kaip juridinis asmuo.

1.11. Darbuotojų kolektyvo konferenciją dėl šios sutarties pakeitimo turi teisę sušaukti profesinė sąjunga arba darbdavys.

1.12. Šios kolektyvinės sutarties galiojimo metu, jeigu darbdavys vykdo šią kolektyvinę sutartį, draudžiama streikuoti.

1.13. Kolektyvinės sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.14. Kolektyvinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

  • Konsultavimasis- tai apsikeitimas nuomonėmis ir diskusijos apie sprendimus, kurie bus ateityje priimami, galinčius įtakoti darbuotojų teises ir socialinę padėtį., siekiant priimti bendrą sprendimą.
  • Derinimas-  sprendimo priėmimas su kitos šalies sutikimu.
  • Informavimas-  išankstinis informacijos pateikimas apie sprendimus, kurie bus ateityje priimami, galinčius įtakoti darbuotojų teises ir socialinę padėtį.
  • Kolektyvinė sutartis - KS priedas - dokumentas, detalizuojantis KS nuostatas ir esantis KS sudėtine dalis. Visi KS priedai turi būti pasirašyti abiejų KS šalių ir patvirtinti įstaigų spaudais.

1.15. Darbdavys įsipareigoja per 20 darbo dienų (arba per kitą Šalių suderintą laikotarpį) nuo rašytinio profesinės sąjungos prašymo gavimo dienos nemokamai raštu suteikti profesinei sąjungai  informaciją susijusią su darbo, socialiniais, ekonominiais klausimais.

1.16. Į Darbdavį su profesinės sąjungos prašymais turi teisę kreiptis Profesinės sąjungos pirmininkas arba komiteto įgaliotas asmuo,

1.17. Profesinė sąjunga įsipareigoja informuoti Darbdavį apie visus struktūrinius pasikeitimus profsąjungoje (struktūros schemos pakeitimus - naujų struktūrinių profsąjungos padalinių įkūrimą, panaikinimą ir komiteto sudėties pakeitimus bei kitą aktualią informaciją).

1.18. Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

 

II. DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO, PAKEITIMO IR

NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

2.1. Priimant į darbą asmenis, atleidžiant juos iš darbo, o taip pat perkeliant į kitą darbą, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

2.2 . Priimant į darbą, su darbuotoju sudaroma rašytinė darbo sutartis, kurią pasirašo darbdavys ar jo įgaliotas asmuo ar darbuotojas. Darbo kodekso 57-58 straipsnių nustatyta tvarka, Teatre leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio. Su naujai priimamais ne kūrybiniais darbuotojais terminuota sutartis gali būti sudaryta iki vienerių metų. Su kūrybiniais darbuotojais gali būti sudaryta terminuota sutartis iki 3 metų. Su baleto meno vadovu bei muzikos vadovu gali būti sudaryta terminuota sutartis iki 5 metų. Kūrybiniai darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas sutartis atestuojami kas treji metai Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintų atestavimo nuostatų nustatyta tvarka. Artistai negali būti atestuojami likus penkiems metams iki rentos.

2.3. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su pareigine instrukcija (1 egzempliorius lieka darbdaviui, kitas įteikiamas darbuotojui), kolektyvine sutartimi bei vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (supažindinama viešai skelbimų lentoje). Apie supažindinimą su Vidaus tvarkos taisyklėmis darbuotojas patvirtina, pasirašydamas instruktavimo kontroliniame lape, o su Kolektyvine sutartimi – darbo sutartyje.

2.4. Asmenys į laisvas kūrybinio personalo darbo vietas priimami konkurso būdu. Konkursai vykdomi darbdavio įsakymu skiriant komisiją. Į kūrybinių darbuotojų atrankos konkurso vertinimo komisiją turi būti įtraukti ir to kolektyvo darbuotojų atstovai.

2.5. Darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su pareiginiais nuostatais, kurie pridedami prie darbo sutarties. Su pakeistais ar priimtais naujais pareiginiais nuostatais, kurie prieš tai suderinami su profesine sąjunga, darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

2.6. Darbdavys neturi teisės sumažinti kūrybinio kolektyvo darbuotojo gaunamo tarnybinio atlyginimo be atestavimo komisijos nutarimo, išskyrus atvejį, kai pats darbuotojas pageidauja pereiti į mažiau apmokamas pareigas.

2.7. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį raštu ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų. Darbo sutartis darbuotojų pareiškimu turi būti nutraukta nuo darbuotojo pareiškime nurodytos datos (nereikalaujant atidirbti 20 kalendorinių dienų) esant darbdavio sutikimui arba kai reikalavimas nutraukti neterminuotą darbo sutartį pagrįstas: liga, neįgalumu, šeimos narių slaugymu.

2.8. Kai mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti, be LR Darbo kodekse numatytų atvejų, turi darbuotojai auginantys 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir darbuotojai, kuriems iki rentos liko ne daugiau  kaip  penki  metai.

2.9. Atsiradus teatre laisvai darbo vietai, pirmenybė ją užimti teikiama darbuotojams, išeinantiems į rentą arba numatomiems atleisti iš darbo mažinant darbuotojų skaičių, jeigu, Darbdavio sprendimu, jų išsilavinimas ir dalykinės savybės leidžia atlikti tą darbą.

2.10. Teatre iškilusius darbo ginčus sprendžia pagal galiojančius įstatymus sudaryta Darbo ginčų komisija.

2.11. Kai darbuotojus numatoma atleisti iš darbo dėl ekonominių priežasčių ar struktūrinių pertvarkymų, darbdavys prieš priimdamas sprendimą apie darbo sutarties nutraukimą, turi surengti konsultacijas su Profesine sąjunga, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos.

 

III.  DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

3.1. Teatro darbuotojų  darbo ir poilsio laiką reglamentuoja vidaus darbo taisyklės.

3.2. Teatro padalinių darbo grafikas, suderinus su Profesine sąjunga, skelbiamas viešai prieš dvi savaites. 

3.3. Teatro kūrybinių darbuotojų tvarkaraštis skelbiamas viešai prieš 1 mėnesį. Esant gamybiniam būtinumui Meninės veiklos tarnyba gali keisti jau paskelbtą ateinančio mėnesio kūrybinių darbuotojų tvarkaraštį. Tikslus repeticijų ir spektaklių darbo tvarkaraštis privalo būti skelbiamas visai ateinančiai savaitei ne vėliau kaip esamos savaitės penktadienį. Vėliau pakeitimai galimi tik išimties tvarka, sutikus kolektyvų vadovams ir darbuotojams. Apie papildomą darbą ar neplanuotus spektaklius privaloma raštiškai pranešti prieš mėnesį. Kitu atveju, papildomo darbo dieną  darbuotojas turi teisę nedalyvauti repeticijoje/spektaklyje nemažinant jam  priedo.

3.4. Sekmadieniais solistai, orkestro, choro ir baleto kolektyvai dalyvauja tik spektakliuose ar koncertuose. Repeticijos galimos, esant gamybiniam būtinumui. Baleto kolektyvui, išskyrus solistus, sekmadienį tik vakare vykstančių spektaklių dieną darbas gali būti planuojamas tik nuo 15 val.

3.5. Į kūrybinių darbuotojų darbo laiką įskaitoma:

3.6. spektaklių, repeticijų laikas ir kitas paruošiamasis darbas (laikas skirtas įsidainavimui, laikas skirtas partijų paruošimui, teatrinių rūbų matavimui, darbui su vokalo pedagogais);

3.7.  individualus darbas, kuris atsispindi teatro tvarkaraštyje arba darbo apskaitos žiniaraštyje;

3.8. pianistams koncertmeisteriams skiriamas 2 valandų trukmės individualus darbas, kuris įskaitomas į bendrą darbo dienos laiko trukmę.

3.9. Visiems spektakliuose ir repeticijose dalyvaujantiems darbuotojams darbo laikas  skaidomas ne daugiau kaip į dvi dalis, tarp kurių turi būti ne mažesnė nei 4 valandų pertrauka.

3.10. Esant gamybiniam būtinumui, statant naujus veikalus, siekiant intensyvaus režisieriaus darbo, operos kolektyvui galimos 3 repeticijos per dieną. Dieninių repeticijų tvarkaraštis turi būti derinamas su solistais. Pagal darbo specifiką tarp dainavimų solistams privaloma ne mažesnė kaip 4 val. pertrauka.

3.11. Repeticijų pradžia negali būti anksčiau 10 valandos. Repeticijų pabaigos laikas skelbiamas repeticijų tvarkaraštyje.

3.12. Generalinė repeticija negali būti ilgesnė kaip viso veikalo  trukmė.

3.13. Esant gamybiniam būtinumui, šalims susitarus, ruošiant premjeras galimos prailgintos (papildomai apmokamos) repeticijos. Papildomai dirbtas laikas suderinus su Profesinės sąjungos pirmininku, gali būti kompensuojamas, suteikiant laisvą nuo darbo dieną, kuri neturi trukdyti normaliai Darbdavio veiklai.

3.14. Tomis dienomis, kai vyksta pirmoji spektaklio premjera, ryte solistams, choro ir orkestro artistams, dalyvaujantiems spektaklio premjeroje, numatomas tik individualus darbas.

3.15. Solistams, pagrindinių vaidmenų atlikėjams, galima viena viso veikalo repeticija per dieną.

3.16. Tiems patiems solistams 2 skirtingų spektaklių repeticijos galimos tik iš anksto suderinus su solistais.

3.17. Pagrindinių vaidmenų atlikėjams vieną dieną prieš premjerą darbas galimas tik suderinus su solistu.

3.18. Pagrindinių vaidmenų atlikėjams kitos dienos rytą po spektaklio galimas tik individualus darbas.

3.19. Sceninės repeticijos ar viso veikalo metu pagrindinių vaidmenų atlikėjai, operos solistai, suderinę su dirigentu gali repetuoti nepilnu balsu.

3.20. Esant gamybiniam būtinumui, viso ilgo sceninio veikalo repeticiją galima dalinti į 2 dalis po 3 val., tokios dvi repeticijos laikomos viso veikalo repeticija.

3.21. Vieną dieną skirtas dvi orkestrines ar chorines repeticijas galima jungti į vieną, 4 valandų trukmės repeticiją. Tokia repeticija laikoma kaip du iškvietimai.

3.22. Orkestro korektūrinė repeticija, su 15 min. pertrauka, trunka 2 val. 15 min. Vėlavimas į repeticiją, kaip ir jos užtęsimas, traktuojamas kaip vidaus darbo taisyklių  pažeidimas.

3.23. Spektaklių ar viso veikalo repeticijų metu orkestro atristai savo darbo vietą privalo užimti iki trečio gongo , po kurio vyksta instrumentų derinimas.

3.24. Repetuojant naują veikalą, orkestro natos turi būti kokybiškai paruoštos, styginių koncertmeisterių štrichai suderinti.

3.25. Jei viso veikalo su kartojimais repeticija trunka 4 valandas, kitas orkestro iškvietimas tą dieną galimas ne ilgesnis kaip dvi valandas. Jei tokia viso veikalo repeticija, esant būtinumui, skiriama dieną, kai teatro repertuare numatytas spektaklis, kurio trukmė ilgesnė kaip 2 valandos, tokiu atveju, iš anksto suderinus su profesine sąjunga, aptariama perdirbtų valandų kompensavimo tvarka. Jei spektakliui skirtas laikas , apibrėžtas vidaus darbo taisyklėse, viršija 4 val. 30 min., tos dienos ryte repeticija galima tik esant gamybiniam būtinumui, iš anksto suderinus su profesine sąjunga.

3.26. Jei spektaklis ar repeticija baigiasi po 22 val., tos dienos ryte orkestrui planuojama ne ilgesnė kaip 2 val. trukmės repeticija. Jei spektaklio trukmė ilgesnė  nei 3 val. 45 min., toks spektaklis laikomas kaip 2 iškvietimai.

3.27. Siekiant repeticijoms ir spektakliams tinkamo orkestro artistų pasiruošimo, antradieniais ir šeštadieniais rytais skiriamas individualus darbas, kuris yra visiems privalomas ir įskaitomas į bendrą darbo dienos laiko trukmę. Individualus darbas fiksuojamas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Tokio darbo trukmė apskaičiuojama iš darbo dienos laiko atėmus repeticijai ar spektakliui skirtą laiką.

3.28. Jei prieš premjerą skirtos dvi generalinės repeticijos, pirmą generalinę repeticiją ir pirmą premjerą groja viena orkestro sudėtis, antrą generalinę repeticiją ir antrą premjerą – kita orkestro sudėtis. Esant vienai generalinei repeticijai, ją ir premjerą groja ta pati orkestro sudėtis.

3.29. Per sezoną galimi du orkestro susirinkimai, kurie laikomi kaip iškvietimai į darbą ir privalomi visiems orkestro artistams.

3.30. Sezono eigoje orkestro atstovai kartu su dirigentais aptaria sekančio sezono darbų planus, tolygų užimtumą ir t.t.

3.31. Visi grupių tvarkytojai privalo vesti grupės darbo laiko apskaitą. Grupių tvarkytojai ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio priešpaskutinę dieną privalo orkestro inspektoriui pateikti savo grupės iškvietimų suvestinę su grupės tvarkytojo parašu.

3.32. Jei orkestro darbuotojo liga užsitęsia ilgiau kaip tris dienas, grupės pageidavimu grupės koncertmeisteris suderina su administracija kito darbuotojo įdarbinimą ar pavadavimo galimybę sergančio darbuotojo ligos laikotarpiui.

3.33. Orkestro inspektoriaus pareiga prižiūrėti darbo reglamento laikymąsi (vėlavimai, repeticijų užtęsimai ir kt.).

3.34. Orkestro repeticijų tvarkaraštis paskutinę mėnesio savaitę skelbiamas visam sekančiam mėnesiui.

3.35. Esant vakariniam spektakliui, baleto artistai, kurie yra jame užimti, rytinė repeticiją turi baigti ne vėliau kaip 13 val. (išskyrus solines repeticijas).

3.36. Kordebaleto repeticijoms skiriami repetitoriai atskirai vyrų ir moterų scenoms repetuoti.

3.37. Spektaklio dieną, rytinės repeticijos metu, baleto artistai turi teisę repetuoti lengvesniu krūviu (jei iš vakaro buvo spektaklis). Jeigu iš vakaro nebuvo spektaklio, repeticija vyksta normaliu krūviu.

3.38. Nedirbama Darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nurodytomis švenčių dienomis.

3.39. Išimties tvarka, išankstiniu šalių susitarimu, galimi spektakliai ir koncertai vasario 16 d., kovo 11 d., Motinos dieną, Tėvo dieną, liepos 6-ją, šv. Kalėdų antrą dieną, šv. Velykų antrą dieną. Už darbą tomis dienomis spektaklyje ar koncerte dalyvavusiems ir jį aptarnavusiems darbuotojams mokama nemažiau, kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

3.40. Poilsio diena gali būti perkeliama tik išimtinais atvejais, gavus rašytinį Profesinės sąjungos pirmininko arba rašytinį darbuotojo sutikimą. Poilsio dienos perkėlimas įforminamas generalinio direktoriaus įsakymu, skelbiamas kolektyvų tvarkaraščiuose, įsakymas - viešai skelbimų lentoje.

3.41. Gastrolių kelionės laikas laikomas darbo laiku. Gastrolių metu kolektyvai dirba 6 darbo dienų savaitę.

3.42. Gastrolių metu prieš spektaklį galima iki 30 min. akustinė repeticija. Ilgesnė repeticija laikoma kaip atskiras iškvietimas.

3.43. Viršvalandinius darbus galima organizuoti gavus profesinės sąjungos pirmininko rašytinį sutikimą.

3.44. Esant gamybiniam būtinumui teatro darbuotojai gali būti perkeliami dirbti į kitą vietovę (gastrolės, repeticijos, spektakliai, koncertai, spektaklių paruošimas ir kt.), suteikiant jiems darbo kodekse numatytas garantijas.

3.45. Atostogų suteikimo data skelbiama darbuotojų žiniai prieš 1 mėnesį iki atostogų pradžios pagal tarnybų vadovų sudarytus atostogų grafikus.

3.46. Suderinus su Darbdaviu atostogų laiką, darbuotojų pageidavimu kasmetinės apmokamos atostogos gali būti suteikiamos dalimis, kurių viena negali būti trumpesnė kaip 10 (dešimt) darbo dienų – darbuotojams, dirbantiems 5 darbo dienų savaitę ir 12 (dvylika) darbo dienų – darbuotojams, dirbantiems 6 darbo dienų savaitę.

3.47. Nekūrybiniams darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę).

3.48. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas darbuotojams suteikiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnio nustatyta tvarka. Kodekse nenumatytais atvejais nemokamos atostogos suteikiamos šalims susitarus, nurodant tikslią atostogų priežastį. Jos negali būti ilgesnės kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jei tai netrukdo Darbdavio veiklai.

3.49. Darbuotojo prašymu nemokamos atostogos mokytis ar kelti kvalifikaciją užsienyje (pateikus dokumentus) suteikiamos dviems mokslo metams, nesuteikiant kasmetinių mokamų atostogų.

3.50. Fiziologinio ciklo metu operos solistės, suderinus iš anksto, turi teisę nedainuoti 3 dienas repeticijų ir spektaklių metu. Choro artistės dirba pagal susitarimą su vadovu. Visos baleto artistės turi teisę sumažinti krūvį savo nuožiūra ir praleisti tris pamokas per mėnesį, nedelsiant informavusios tiesioginį vadovą.

3.51. Esant poreikiui ir darbuotojų pageidavimu, Darbdavys aprūpina savo turimu transportu aptarnaujančius spektaklį ar renginį darbuotojus, jeigu darbuotojai baigia darbą vėliau kaip 22.30 valandą. Apie tai atsakingus už transporto organizavimą Darbdavio atstovus informuoja tarnybų vadovai arba jų paskirti asmenys iš anksto.

3.52. Kūrybiniai darbuotojai švenčių ir poilsio dienomis gali savo nuožiūra ateiti į teatrą individualiam su Teatro repertuaru susijusiam darbui.

3.53. Į Teatro patalpas (kabinetus, repeticijų kambarius ir kitas patalpas) darbuotojams draudžiama įvesti studentus ar mokinius, kolegas, naudoti patalpas pedagoginei veiklai bei ruošiantis ne teatro organizuojamiems renginiams.

 

4. DARBO APMOKĖJIMAS

IR PAPILDOMOS APMOKĖJIMO GARANTIJOS

 

4.1. Teatro darbuotojams darbo apmokėjimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai.

4.2. Tarnybinį atlyginimą kiekvienam darbuotojui nustato teatro generalinis direktorius, priimdamas į darbą, jis įrašomas darbo sutartyje.

4.3. Darbdavys negali mažinti darbo užmokesčio dydžio, kuris  yra  užfiksuotas  darbo  sutartyje, be darbuotojo raštiško sutikimo.

4.4. Vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 ir šį įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais, be bazinės pareiginės algos (nustatytos darbo sutartyje) darbuotojams gali būti mokama pareiginės algos kintamoji dalis:

4.4.1. kūrybinių profesijų darbuotojams (atlikėjams) – Priedų mokėjimo choro, mimanso ir orkestro artistams, atliekantiems spektakliuose solines partijas/vaidmenis nuostatų (2017-02-17 d. generalinio direktoriaus įsakymas Nr. S1-28), Priedų už profesionalumą mokėjimo LNOBT operos solistams nuostatų (2017-02-17 d. generalinio direktoriaus įsakymas Nr. S1-29) ir Priedų už profesionalumą mokėjimo LNOBT baleto artistams nuostatų (2017-02-27 d. generalinio direktoriaus įsakymas Nr. S1-35) nustatyta tvarka;

4.4.2. teatro darbuotojams, nepriskiriamiems prie kultūros ir meno darbuotojų – LNOBT darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (2017-02-27 d. generalinio direktoriaus įsakymas Nr. S1-38) nustatyta tvarka.

4.4.3. už papildomą darbą, už darbus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose.

4.5.  Priedai skiriami ir nuimami teatro generalinio direktoriaus įsakymu. Skiriami ne ilgesniam kaip kalendorinių metų laikotarpiui.

4.6. Darbuotojui, už padidintą darbo krūvį, atliekant laikinai nesančio kito darbuotojo darbą, kai tam darbui atlikti reikia papildomo darbo laiko, mokamas papildomas priedas. Darbuotojas vienu metu negali pavaduoti daugiau kaip vieną žmogų.

4.7. Už viršvalandinį darbą, darbą naktį bei poilsio dieną mokama Darbo kodekso 144 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.8. Esant finansinėms galimybėms bei papildomų nebiudžetinių lėšų, gali būti išmokėtos vienkartinės išmokos už labai gerą darbą kalendoriniais metais arba už atliktas vienkartines ypač svarbias užduotis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir LNOBT darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatyta tvarka.

4.9. Piniginių išmokų dydis nustatomas generalinio direktoriaus įsakymu, bet negali viršyti darbuotojo, kuriam skiriama išmoka tarnybinio mėnesinio atlyginimo dydžio.

4.10. Teatro darbuotojams, atlyginimai mokami du kartus per mėnesį 5 ir 20 dienomis. Kai darbuotojų atlyginimai mokami, pervedant jas į banko korteles, darbdavys įsipareigoja padengti kortelių aptarnavimo išlaidas.

4.11. Kiekvienam darbuotojui išduodamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodomas paskaičiuotas ir išmokamas atlyginimas. Lapeliai išduodami iki atlyginimų išmokėjimo dienos.

4.12. Orkestro artistams, grojantiems nuosavais instrumentais ir/ar jų priklausiniais (styginių instrumentų smičiai, pučiamųjų instrumentų liežuvėliai) mokamos kompensacijos, kurių dydis nustatomas generalinio direktoriaus įsakymu.

4.13. Orkestro artistams, grojantiems nuosavais instrumentais, instrumento gedimo atveju , pateikus aktą, jog gedimas įvyko naudojant instrumentą dirbant teatrui, apmokamos instrumento remonto išlaidos.

4.14. Orkestro artistai, grojantys Teatro instrumentais, privalo rūpintis, kad Darbdavio instrumentai būtų savalaikiai ir tinkamai remontuojami. Remonto išlaidas kompensuoja Darbdavys.

4.15. Gastrolių sąlygos aptariamos su kolektyvų atstovais.

4.16. Vykstantieji į gastroles teatro darbuotojai supažindinami su įsakymu iš anksto.

4.17. Darbuotojams, mokymosi atostogos gali būti suteikiamos Darbo kodekso 135 straipsnio nustatyta tvarka.

4.18. Teatro darbuotojui, siunčiamam kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, mokamas vidutinis mėnesinis  atlyginimas.

 

V. DARBŲ SAUGA

 

5.1. Darbdavys įsipareigoja:

5.1.1. sudaryti saugias darbo sąlygas visiems teatro darbuotojams, įskaitant fizinius ir

psichologinius faktorius;

5.1.2. darbo vietose, kuriose darbo (technologinio) proceso metu kenksmingi faktoriai viršija galiojančias leistinas normas, mokėti piniginę kompensaciją. Kenksmingų darbo vietų ir profesijų sąrašas suderinamas su darbuotojus atstovaujančia šalimi (parengia personalo tarnyba);

5.1.3. aprūpinti darbuotojus grimu, darbo drabužiais, darbo avalyne, muilu, rankšluosčiais (įskaitant ir žiūrovinės dalies darbuotojus) pagal nustatytas normas;

5.1.4. užtikrinti gamybinės aplinkos ir darbo vietų tyrimus. Su atliktų tyrimų rezultatais supažindinti padalinio darbuotojus, profesinių sąjungų atstovus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

5.1.5. organizuoti atitinkančias atliekamo darbo specifiką periodines medicinines darbuotojų apžiūras. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo metu. Išlaidas už periodinių medicininių apžiūrų atlikimą  sumoka teatras. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti darbdavio nušalinamas nuo darbo ir jam už tą laiką, kol pasitikrins sveikatą, nemokamas darbo užmokestis. Medicininės apžiūros išvada dėl darbuotojo sveikatos vienodai privaloma ir darbdaviui ir darbuotojui;

5.1.6. apie įvykusius nelaimingus atsitikimus pranešti kitą dieną Profesinės sąjungos komitetui;  5.1.7. atsižvelgiant į medicinos arba neįgalumą nustatančios komisijos išvadą, pagal galimybę, perkelti darbuotoją  į kitą darbą,  darbuotojo sutikimu;

5.1.8. rengti ir tvirtinti teatro saugos darbe instrukcijas, pareigybines nuostatas, vykdyti kolektyvinės sutarties įsipareigojimus ir kitas saugos darbe prievoles;

5.1.9. užtikrinti dekoracijų, scenos ir kitų darbo vietų savalaikį valymą ir švarą.

5.1.10. Ant gabaritinių dekoracijų privalo būti etiketės su nurodytu svoriu bei rankenos šių dekoracijų pernešimui.

5.2. Darbdavys turi teisę:

5.2.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi saugos darbe norminių aktų;

5.2.2. darbuotojams, pažeidusiems saugos darbe norminius aktus, skirti drausmines nuobaudas, nustatyta tvarka reikalauti atlyginti žalą;

5.2.3. dalį teisių ir pareigų saugos darbe klausimais perduoti kompetentingiems teatro darbuotojams, nurodant tai pareiginiuose nuostatuose.

5.3. Darbuotojai turi teisę:

5.3.1. reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugų darbą, nustatyta tvarka aprūpintų tinkamomis darbo priemonėmis (instrumentais (išskyrus styginius), rūbais, avalyne, grimu, bižuterija ir t. t.), individualiosios saugos priemonėmis;

5.3.2. sužinoti iš darbdavio (įgalioto asmens) apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius;

5.3.3. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti arba kai oro sąlygos kenkia instrumentams bei dainininkų balsams (lietus, sniegas);

5.3.4. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;

5.3.5. derėtis su darbdaviu (įgaliotu asmeniu) dėl saugos darbe gerinimo Lietuvos Respublikos kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo nustatyta tvarka.

5.4. Darbuotojų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija leistinus ribinius dydžius ir nėra galimybės sumažinti jų, darbo laiko trukmė toje aplinkoje sutrumpinama, atsižvelgiant į  darbo aplinkos vertinimo rezultatus.

5.5. Profesinė sąjunga ar bet kuris darbuotojas gali bet kuriuo metu pateikti Darbdaviui pasiūlymus dėl saugos darbe ir aplinkos pagerinimo. Jei pasiūlymai teisėti, o jų įdiegimas techniškai įmanomas ir finansiškai prieinamas, darbdavys tuos patobulinimus privalo įgyvendinti.

5.6. Pagrindinės darbo vietos (meninė pastatymų tarnyba, orkestras, choras, baletas, inžinerinė - techninė tarnyba, priešgaisrinės apsaugos postas, žiūrovų aptarnavimo tarnyba) turi būti aprūpintos pirmos medicininės pagalbos vaistinėlėmis, papildant jas reikiamais medikamentais.

5.7. Siekiant išvengti traumų, artistų darbo vietose privalo būti ne žemesnė kaip 18oC temperatūra ir ne didesnė kaip 25 oC.

5.8. Darbdavys įsipareigoja repeticijų ir spektaklių metu darbuotojus aprūpinti švariu geriamuoju vandeniu.

 

VI. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS

 

6.1. Profesinė sąjunga teatre veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu.

6.2. Pasirašydamas kolektyvinę sutartį, Darbdavys pripažįsta Profesinę sąjungą lygiaverčiu partneriu, išreiškiančiu teatro darbuotojų teisėtus interesus, įgyvendinant šią sutartį.

6.3. Darbdavys kiekvieno sezono pradžioje įsipareigoja surengti visuotinį susirinkimą, kuriame informuoja kolektyvą apie meno tarybos bei teatro kolegijos darbą, teatro naujo sezono planus: nauji spektakliai, jų paruošimo trukmė bei sąnaudos, kviestiniai gastrolieriai, numatomos gastrolės ir kt., finansinę padėtį: lėšos, gaunamos iš Vyriausybės, patalpų nuoma, paramos fondas, rėmėjai ir kt.

6.4. Profesinė sąjunga turi teisę kontroliuoti kaip darbdavys laikosi ir vykdo kolektyvinę sutartį, taip pat jos atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir susipažinti su dokumentais apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas.

6.5. Teatro generalinio direktoriaus įsakymai skelbiami viešai skelbimų lentoje.

6.6. Paskirtoje Darbdavio meno kolegijoje turi dalyvauti ir profesinės sąjungos pirmininkas.

6.7. Profesinės sąjungos išrinkti atstovai turi teisę dalyvauti jos organizacinėje veikloje, tam skiriant 5 valandų darbo laiko per mėnesį (įskaitant komiteto posėdį), už šį laiką gaunant  darbo užmokestį.

6.8. Darbuotojai, išrinkti į renkamuosius profesinės sąjungos organus ir nenutraukę su darbdaviu sudarytos darbo sutarties, negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar valia ar perkelti į kitą darbą be išankstinio Profesinės sąjungos  sutikimo, išskyrus Darbo kodekse nustatytus atvejus ir  kai  yra  pasibaigęs  jų delegavimo  terminas  renkamuosiuose  profesinės  sąjungos  organuose.

6.9. Skiriant drausmines nuobaudas darbuotojams, išrinktiems į profesinės sąjungos organus, reikalingas išankstinis Profesinės sąjungos  komiteto sutikimas.

6.10. Suderinus su Darbdaviu, Profesinė sąjunga turi teisę darbo laiku rengti du susirinkimus  per metus.

6.11. Susirinkimų, pasitarimų, vykdomų ne darbo laiku skaičius neribojamas.

6.12. Darbdavys  suteikia patalpas susirinkimų, konferencijų, posėdžių vykdymui.

6.13. Darbdavys aprūpina Profesinės sąjungos komitetą patalpomis (vienas kambarys), telefonu, inventoriumi, kanceliarinėmis priemonėmis.

6.14. Esant profesinės sąjungos nario raštiškam prašymui, buhalterija kiekvieną mėnesį išskaičiuoja iš profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio nustatyto dydžio nario mokestį ir perveda jį į profesinės sąjungos sąskaitą.

6.15. Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojų profesinės sąjungos narių švietimui. Darbuotojo ir profesinės sąjungos prašymu darbdavys suteikia darbuotojui nemokamas iki 3 dienų atostogas per metus švietimui ir mokymuisi. Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu šie nariai profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus. Už šį laiką jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis.

6.16. Darbdaviui, jo įgaliotam atstovui, draudžiama sąlygoti priėmimą į darbą arba siūlyti išlaikyti darbo vietą, reikalaujant, kad darbuotojas nestotų į profesinę sąjungą ar išstotų iš jos.

6.17. Bet kokių pasiūlymų ir nesutarimų dėl kolektyvinės sutarties vykdymo atvejų, Profesinės sąjungos komitetas ir darbdavys įsipareigoja konsultuotis ir nagrinėti iškilusias problemas gera valia.

 

VII. SOCIALINĖ RŪPYBA

 

7.1. Įstaigos vadovas gali skirti materialinę pašalpą darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos; šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo, taip pat tėvams, išlaikantiems vaikus invalidus bei daugiavaikėms šeimoms ar darbuotojams vieniems auginantiems vaikus iki 18 metų, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai iki 5 MMA dydžio pašalpas iš įstaigai skirtų lėšų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir  LNOBT darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatyta tvarka.

7.2. Nutraukus darbo sutartį darbuotojui išmokama:

7.2.1.      pagal Darbo kodekso 56 straipsnį – darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių - dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką;

7.2.2.      pagal Darbo kodekso 57 straipsnį – darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės - dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje;

7.2.3.      pagal Darbo kodekso 59 straipsnį – darbdavio valia - ne mažesnę kaip šešių mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką;

7.2.4.      pagal Darbo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytais atvejais – nesant šalių valios - vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;

7.2.5.      pagal Darbo kodekso 62 straipsnį – darbdavio bankroto atveju - dviejų jų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu jų darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;

7.2.6.      pagal Darbo kodekso 69 straipsnio 4 dalį - darbo sutarčiai pasibaigus suėjus terminui, jei darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip dvejus metus - vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;

                 7.2.7 pagal Darbo kodekso 54 straipsnį – šalių susitarimu – gali būti išmokama susitarime šalių susitarto dydžio kompensacija.

7.4. Mirus teatro darbuotojui, jį laidojantiems asmenims išmokamas visas priklausantis darbo užmokestis, 10 MGL dydžio pašalpa. Jei darbuotojas buvo profesinės sąjungos narys, papildomai išmokama pašalpa iš  Profesinės sąjungos lėšų.

7.5. Mirus teatro darbuotojo šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), mirus išėjusiam į pensiją teatro operos ar baleto solistui (išdirbusiam teatre ne mažiau kaip 20 metų), išmokama pašalpa lygi 5 MGL. Jei darbuotojas yra profesinės sąjungos narys, papildomai išmokama pašalpa iš  Profesinės sąjungos lėšų.

7.6. Darbuotojams suteikiamos apmokamos nedarbo dienos:

7.6.1. vedybų atveju - 3 (trys) kalendorinės dienos;

7.6.2. savo vaikų vedybų atveju – 2 kalendorinės dienos;

7.6.3. artimųjų giminaičių mirties atveju - 3 kalendorinės dienos;

7.6.4. tėvui kūdikio gimimo atveju – 1 kalendorinė diena;

7.6.5. tėvams, leidžiantiems vaiką į pirmąją klasę -  rugsėjo pirmąja – 1 diena.

 

 

Lietuvos nacionalinio operos ir

baleto teatro generalinis direktorius

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto

teatro profesinės sąjungos pirmininkas

 

 

 

Sigitas Žutautas

 

 

 

Laimis Roslekas

 

 

„Valstybėje demokratijos turėsite tiek, kiek procentų visuomenėje bus profsąjungų narių“
14777604-multicolor-creative-diversity-hands-symbol-vector-illustration-layered-for-easy-manipulation-and-cus.jpg