Kolektyvinė sutartis

 Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojų kolektyvinė sutartis 
 

I. SĄVOKOS

 

Kolektyvinėje sutartyje vartojamos sąvokos:

1. Darbdavys - Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, įgyvendinantis teises ir pareigas per administraciją, kuriai vadovauja generalinis direktorius.

2. Darbo kodeksas – Lietuvos Respublikos darbo kodekso aktuali redakcija.

3. Profesinių sąjungų įstatymas – Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo aktuali redakcija.

4. Profesinė sąjunga – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre (toliau – Teatras) veikianti profesinė sąjunga.

5. Kūrybinis darbuotojas – suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo  2 straipsnio 5 punkte.

5. Iškvietimas – kūrybinių darbuotojų darbo laikas, į kurį įeina repeticija,  spektaklis, pamoka, kostiumų primatavimas, fotosesijos, spaudos konferencijos, privalomi susirinkimai.

6. Individualus darbas : atlikėjo individualus pasirengimas kūriniui atlikti. Individualus darbas ar jo dalis gali būti atliekamas nuotoliniu būdu. Individualus darbas atsispindi Teatro tvarkaraštyje ir Darbo apskaitos žiniaraštyje.

Orkestro artistų individualaus darbo tvarka reglamentuota Kolektyvinės sutarties 1 priedo 6 punkte; Choro artistų individualaus darbo tvarka reglamentuota Kolektyvinės sutarties 4 priedo 7 punkte .

7. Nuotolinis darbas – darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas).

8. Gamybinis būtinumas - iškvietimas dėl gamybinio būtinumo galimas tik išimtiniais atvejais (nuo 7 iki 1 kalendorinės dienos prieš naujo veikalo premjerą), esant ekstremalioms ir iš anksto numatyti ar suplanuoti negalimoms situacijoms (pvz., įvykus baleto artisto traumai prieš spektaklį, netikėtam operos solisto ar dirigento keitimui prieš spektaklį ir pan.).

 Gamybiniu būtinumu draudžiama piktnaudžiauti.

 

 

II. KOLEKTYVINĖ SUTARTIS IR JOS REGLAMENTAVIMAS

 

9. Kolektyvinės sutarties šalys yra Teatro darbuotojų kolektyvas, atstovaujamas Teatro profesinės sąjungos (toliau - Profesinė sąjunga) ir Darbdavys, atstovaujamas generalinio direktoria

us.

10. Kolektyvinė sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

11. Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja penkerius metus. Kolektyvinės sutarties 1 priedo 6.1. ir 6.2. punktų galiojimas numatytas Kolektyvinės sutarties 1 priedo 6.3. punkte. Nuo šios sutarties įsigaliojimo momento netenka galios visos iki šiol Teatre galiojusios Kolektyvinės sutartys.  

12. Kolektyvinė sutartis sudaryta ir vykdoma vadovaujantis  Darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Kolektyvinėje sutartyje numatytos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas, jų vykdymo tvarką ir šalių atsakomybę.

13. Kolektyvinės sutarties tikslas - sudaryti sąlygas darniai kūrybinei ir ūkinei veiklai, garantuoti Teatro darbuotojų darbo užmokesčio, darbo saugos, lygių galimybių, ir kitų darbo sąlygų lygį, nustatytą Lietuvos Respublikos teisės aktais bei sudaryti geresnes darbo ir socialines garantijas, kurios nėra reglamentuotos įstatymų, kitų norminių aktų arba kurios jiems neprieštarauja ir neblogina darbuotojų padėties.

14. Kolektyvinė sutartis bei jos priedai gali būti keičiami ir pildomi tik šalių bendru sutarimu. Visi Kolektyvinės sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra surašyti raštu, pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų, o parašai patvirtinti Kolektyvinės sutarties šalių antspaudais.

15. Iškilę ginčai sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bet kokių pasiūlymų ir nesutarimų dėl Kolektyvinės sutarties vykdymo atveju, šalys įsipareigoja konsultuotis ir nagrinėti iškilusias problemas gera valia ir tarpusavio sutarimu.

16. Kolektyvinė sutartis privaloma visiems Teatro darbuotojams bei Darbdaviui.

17. Asmenys netinkamai vykdantys Kolektyvinę sutartį, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Kolektyvinė sutartis skelbiama viešai skelbimų lentoje, o naujai priimami darbuotojai su Kolektyvine sutartimi supažindinami pasirašytinai Personalo ir bendrųjų reikalų skyriuje, priėmimo į darbą metu.

19. Jeigu Darbdavys nevykdo teisėtai pagrįstų turtinių įsipareigojimų pagal Kolektyvinę sutartį, materialiai atsako Teatras, kaip juridinis asmuo. Jeigu darbuotojas nevykdo įsipareigojimų Darbdaviui pagal šią sutartį, prisiima pilną atsakomybę už šių įsipareigojimų nevykdymą.

20. Darbuotojų konferenciją dėl šios Kolektyvinės sutarties pakeitimo turi teisę sušaukti Profesinė sąjunga arba Darbdavys.

21. Kolektyvinės sutarties priedai yra neatskiriama Kolektyvinės sutarties dalis.

22. Teatro Vidaus darbo tvarkos taisyklės bei darbo apmokėjimo tvarka derinamos su Profesine sąjunga, atstovaujama jos pirmininko arba Profesinės sąjungos komiteto įgalioto asmens.

23. Darbdavys įsipareigoja per 20 darbo dienų (arba per kitą Šalių suderintą laikotarpį) nuo rašytinio Profesinės sąjungos prašymo gavimo dienos nemokamai raštu suteikti Profesinei sąjungai informaciją, susijusią su darbo, socialiniais ar ekonominiais klausimais.

24. Į Darbdavį su Profesinės sąjungos prašymais turi teisę kreiptis Profesinės sąjungos pirmininkas arba Pirmininko arba Profesinės sąjungos komiteto įgaliotas asmuo, pateikęs komiteto arba  Profesinės sąjungos pirmininko pasirašytą įgaliojimą.

25. Profesinė sąjunga įsipareigoja darbadviui pageidaujant  pateikti atnaujintą Profesinės sąjungos narių sąrašą. Darbdavys bet kada gali pasitikslinti darbuotojo priklausymą/nepriklausymą Profesinei Sąjungai teatro buhalterijoje.

 

III. DARBO SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS IR

NUTRAUKIMAS

 

26. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo taisykles reglamentuoja Darbo kodeksas, ši Kolektyvinė sutartis ir kiti teisės aktai. Tuo atveju, kai tarp darbo teisės aktų nuostatų yra prieštaravimų, taikoma tokia nuostata, kuri yra palankesnė darbuotojui.

Priimant į darbą asmenis, atleidžiant juos iš darbo, o taip pat keičiant darbo sąlygas (perkeliant į kitą darbą/padalinį/ pareigybę, keičiant darbo krūvį), yra vadovaujamasi Darbo kodeksu.

 Priimant į darbą, su darbuotoju sudaroma rašytinė darbo sutartis, kurią pasirašo Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas.

27. Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus šioje Kolektyvinėje sutartyje numatytus atvejus. Su naujai priimamais nekūrybiniais darbuotojais terminuota sutartis gali būti sudaryta iki vienerių metų. Su kūrybiniais darbuotojais gali būti sudaryta terminuota sutartis iki 2 metų. Su operos meno vadovu, baleto meno vadovu, choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu gali būti sudaryta terminuota sutartis iki 5 metų.

28. Sudarydamas darbo sutartį, Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojas, darbinantis naują darbuotoją, privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su pareigybės aprašymu  (1 egzempliorius lieka darbdaviui, kitas įteikiamas darbuotojui), Kolektyvine sutartimi bei Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

29. Asmenys į laisvas kūrybinio personalo darbo vietas priimami konkurso būdu. Konkursai vykdomi Darbdavio įsakymu skiriant komisiją. Į kūrybinių darbuotojų atrankos konkurso vertinimo komisiją stebėtojo teisėmis gali būti pakviesti dalyvauti kūrybinio kolektyvo, į kurio laisvas vietas skelbiamas konkursas, darbuotojų Profesinės sąjungos atstovai.

30. Su pakeistais ar naujai patvirtintais pareigybės aprašymais darbuotojas supažindinamas pasirašytinai (supažindina struktūrinio padalinio, kuriame dirba darbuotojas, vadovas). Profesinės sąjungos komitetas informuojamas apie rengiamus pakeitimus.

31. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį raštu ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų. Darbo sutartis darbuotojo pareiškimu turi būti nutraukta nuo darbuotojo pareiškime nurodytos datos esant darbdavio sutikimui arba, kai reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas: liga, neįgalumu, šeimos narių slaugymu ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

32. Kai mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti, be Darbo kodekse numatytų atvejų, turi: darbuotojai auginantys 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų; darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 16 metų, darbuotojai, kuriems iki teisės gauti kompensacinę išmoką liko ne daugiau kaip penkeri metai.

33. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti laisvo, nuo darbinių pareigų vykdymo, laiko naujo darbo paieškoms, kurio trukmė negali būti mažesnė nei 10 procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Už šį laikotarpį paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.

34. Atsiradus Teatre laisvai darbo vietai, pirmenybė ją užimti teikiama darbuotojams, turintiems teisę į kompensacinę išmoką arba numatomiems atleisti iš darbo mažinant darbuotojų skaičių, jeigu, Darbdavio sprendimu, jų išsilavinimas ir dalykinės savybės leidžia atlikti tą darbą.

35.Kai darbuotojus numatoma atleisti iš darbo dėl ekonominių priežasčių ar struktūrinių pertvarkymų, darbdavys prieš priimdamas sprendimą apie darbo sutarties nutraukimą, turi surengti konsultacijas su Profesine sąjunga, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos.

36. Negalima atleisti iš darbo darbuotojų, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba iki teisės gauti kompensacinę išmoką liko ne daugiau kaip penkeri metai. Išskyrus tuos atvejus, kai atleidimo priežastis yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

37. Kūrybiniai darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas sutartis, atestuojami ne dažniau kaip kas treji metai Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintų atestavimo nuostatų nustatyta tvarka. Atestavimas nėra pagrindas atleisti iš darbo darbuotojus, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba iki teisės gauti kompensacinę išmoką liko ne daugiau kaip penkeri metai. Kūrybiniam darbuotojui, grįžus iš motinystės atostogų ar po ilgalaikio nedarbingumo, atestacija vykdoma ne anksčiau kaip po 12 mėnesių po grįžimo į darbą. Neeilinis atestavimas gali būti rengiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo kūrybinio darbuotojo paskutiniojo atestavimo argumentuotais ir ypatingais atvejais. Kiti darbuotojai, dirbantys Teatre ilgiau kaip 6 mėnesius, vertinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka už praeitus darbo metus iki kitų metų sausio 31 d. Atestavimo metu stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Profesinės sąjungos atstovai.

 

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

38. Teatro darbuotojų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja Darbo kodeksas ir Vidaus darbo tvarkos taisyklės.

39. Teatro padalinių darbo grafikas, suderinus su Profesine sąjunga, skelbiamas viešai prieš dvi savaites.

40. Teatro internetinėje svetainėje http://www.opera.lt skelbiami preliminarūs viso Teatro sezono repeticijų tvarkaraščiai. Teatro kūrybinių darbuotojų tvarkaraštis skelbiamas viešai prieš 2 savaites. Tikslus repeticijų ir spektaklių darbo tvarkaraštis privalo būti skelbiamas visai ateinančiai savaitei ne vėliau kaip einamos savaitės penktadienį. Vėliau pakeitimai galimi tik sutikus kolektyvų vadovams ir darbuotojų atstovams (Profesinei sąjungai). Apie papildomus spektaklius įsakymu darbuotojai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų.

41. Sekmadieniais kūrybiniai darbuotojai dalyvauja spektakliuose, koncertuose ar esant  gamybiniam būtinumui kolektyvų repeticijose, kurios rengiamos suderinus su kolektyvų vadovais ir Profesinės sąjungos atstovais. Apie tokias repeticijas informuojama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

42. Į kūrybinių darbuotojų darbo laiką įskaitomas:

42.1. spektaklių, repeticijų laikas ir kitas paruošiamasis darbas (laikas, skirtas partijų paruošimui, teatrinių rūbų matavimui, darbui su vokalo pedagogais);

42.2. individualus darbas, numatytas šios sutarties 6 punkte ;

42.3. pianistams koncertmeisteriams (dirbantiems pilnu etatu) skiriamas 2 valandų trukmės individualus darbas, kuris įskaitomas į bendrą darbo dienos laiko trukmę. Dirbantiems nepilnu etatu, individualus darbo laikas atitinkamai mažinamas pagal darbo krūvį.

43. Visiems spektakliuose ir repeticijose dalyvaujantiems kūrybiniams darbuotojams darbo laikas skaidomas ne daugiau kaip į dvi dalis, tarp kurių turi būti ne mažesnė nei 4 valandų pertrauka.

44. Repeticijų pradžia planuojama tik nuo 10 valandos. Repeticijų pabaigos laikas skelbiamas repeticijų tvarkaraštyje.

45. Generalinė repeticija su stabdymais negali būti ilgesnė kaip viso veikalo trukmė. Esant būtinumui, viso ilgio sceninio veikalo repeticiją galima dalinti į 2 dalis po 3 val., tokios dvi repeticijos laikomos viso veikalo repeticija.

46. Esant gamybiniam būtinumui ir tik šalims susitarus, rengiant premjeras, galimos prailgintos repeticijos. Papildomai dirbtas laikas turi būti kompensuojamas įstatymų numatyta tvarka (suteikiant tokios pat trukmės poilsio laiką arba apmokant viršvalandžių tarifu).

47. Tomis dienomis, kai vyksta pirmoji spektaklio premjera, ryte solistams, choro ir orkestro artistams, dalyvaujantiems spektaklio premjeroje, numatomas tik individualus darbas.

48. Vieną dieną skirtas dvi orkestrines ar chorines repeticijas galima jungti į vieną 4 valandų trukmės repeticiją. Tokia repeticija skaitoma vienu iškvietimu.

49. Išimties tvarka, išankstiniu šalių susitarimu, galimi spektakliai, renginiai ir koncertai valstybinių švenčių metu. Už darbą tomis dienomis spektaklyje ar koncerte dalyvavusiems ir jį aptarnavusiems darbuotojams mokamas 2,5 tarifo darbuotojo darbo užmokestis arba, darbuotojo prašymu, darbuotojui kompensuojama suteikiant 2,5 papildomas poilsio dienas per mėnesį arba tas dienas pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už jas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

50. Darbas poilsio dieną galimas tik gavus rašytinį darbuotojo sutikimą. Už darbą poilsio dieną mokama 2,5 tarifo darbuotojo darbo užmokestis arba, darbuotojo prašymu, darbuotojui kompensuojama suteikiant 2,5 papildomas poilsio dienas per mėnesį arba tas dienas pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už jas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį . Darbas poilsio dieną ir užmokestis už tą dieną, turi būti suderinti su darbuotojais ne mažiau kaip prieš 2 savaites.

51. Gastrolių kelionės laikas laikomas darbo laiku. Gastrolių metu kolektyvai dirba įprastu savo darbo laiko režimu (5 ar 6 darbo dienų savaitę), numatant poilsio dienas pagal programą gastrolių metu. Jei numatomas kitoks darbo laiko reglamentavimas, tai turi būti suderinta su profesinės sąjungos komitetu likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki gastrolių.

52. Esant gamybiniam būtinumui ir Teatro darbuotojo sutikimu, Teatro darbuotojai gali būti perkeliami dirbti į kitą vietovę (gastrolės, repeticijos, spektakliai, koncertai, spektaklių paruošimas ir kt.), suteikiant jiems Darbo kodekse numatytas garantijas.

53. Kasmetinių atostogų suteikimo datas darbuotojams skelbia struktūrinių padalinių vadovai prieš 1 mėnesį iki atostogų pradžios pagal tarnybų vadovų sudarytus atostogų grafikus. Generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinti kasmetinių atostogų grafikai viešai skelbiami padaliniuose.

54. Suderinus su Darbdaviu atostogų laiką, pagal  Darbo kodekso 128 str. 1 d. kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Rekomenduojama kasmetines atostogas planuoti ne sezono metu. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų arba ne mažiau kaip dvylika darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės.

55. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas darbuotojams suteikiami Darbo kodekso 137 straipsnio nustatyta tvarka. Darbo kodekse nenumatytais atvejais nemokamos atostogos suteikiamos šalims susitarus, nurodant tikslią atostogų priežastį. Jos negali būti ilgesnės kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

56. Darbuotojo prašymu nemokamos atostogos mokytis ar kelti kvalifikaciją užsienyje (pagal pateiktus dokumentus) suteikiamos iki dvejų metų.

57. Darbuotojui gali būti suteikiamos neapmokamos kūrybinės iki 12 mėnesių trukmės atostogos meno kūriniui, mokslo darbui sukurti. Darbuotojui gali būti suteikiamos apmokamos iki vieno mėnesio trukmės atostogos, pagal faktą patvirtinančius dokumentus. Darbdavys ir darbuotojas sutaria dėl darbo užmokesčio mokėjimo ir kūrybinių atostogų trukmės įskaitymo į darbo metus kasmetinėms atostogoms gauti.

58. Fiziologinio ciklo metu teatro darbuotojos turi teisę sumažinti darbo krūvį 3 dienas, informavusios tiesioginį vadovą.

59. Esant poreikiui ir darbuotojų pageidavimu, kai darbas baigiamas vėliau kaip 22.30 val., kai viršijamas suplanuotas darbo laikas, susidarius didesnei kaip 4 darbuotojų grupei, Darbdavys kompensuoja taksi išlaidas Vilniaus miesto teritorijoje arba suteikia transportą. Apie tai atsakingus už transporto organizavimą Darbdavio atstovus informuoja tarnybų vadovai arba jų paskirti asmenys iš anksto.

60. Kūrybiniai darbuotojai švenčių ir poilsio dienomis gali savo nuožiūra Teatre dirbti individualiam tobulėjimui.

61. Esant papildomam finansiniam rėmimui, Darbdavys remia darbuotojų kultūrinę ir sportinę, laisvalaikio ir šventinius renginius (Tarptautinė Teatro diena ir pan.).

62. Darbuotojai, atsižvelgiant į gamybinį būtinumą,  gali dirbti  pagal suminę darbo laiko apskaitą, nustatant 3 (trijų) mėnesių apskaitinį laikotarpį. Darbo laiko apskaitos rūšis, suderinus su darbuotojais bei Profsąjunga, nustatoma Darbdavio įsakymu. Darbo laiko apskaitos rūšis gali būti nustatyta pastoviai, gali būti terminuotai. Darbo grafikai sudaromi vadovaujantis Darbo kodekso 114 ir 115 straipsnių nuostatomis:

                      62.1. Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas dėl jam sudaryto darbo laiko režimo nėra išdirbęs bendros viso laikotarpio apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos, už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio.

                      62.2. Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą jam sumokama kaip už viršvalandinį darbą arba darbuotojo prašymu viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus 1,5 , gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.

63. Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo užmokestis mokamas už faktiškai dirbtą darbo laiką, išskyrus 62.1 ir 62.2 punktuose numatytus atvejus. Galutinis atsiskaitymas už darbą per apskaitinį laikotarpį atliekamas pagal faktinius duomenis apmokant už darbą paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį.

64. Darbuotojai gali dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu:

   64.1.Kūrybiniai darbuotojai, kuriems taikomas individualus darbo laikas, dalį to laiko gali dirbti nuotoliniu būdu;

    64.2. Darbuotojai nuotoliniu būdu gali dirbti, leidus Teatro vadovui ir tiesioginiam vadovui. Prašyme dėl nuotolinio darbo privalu nurodyti tikslų adresą vietos, kurioje darbuotojas dirbs nuotoliniu būdu. Darbuotojas privalo užtikrinti, kad darbo nuotoliniu būdu vieta ir naudojamos darbo priemonės atitiks darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, o naudojamos informacinės technologijos atitiks kibernetinio saugumo reikalavimus;

    64.3. Darbuotojas, dėl kurio tiesioginis vadovas priėmė sprendimą leisti dirbti nuotoliniu būdu, neprivalo būti Teatro patalpose. Tiesioginio vadovo reikalavimu, esant tarnybiniam     būtinumui, dirbantis nuotoliniu būdu administracijos darbuotojas privalo per 2 valandas atvykti į Teatrą ar kitą tiesioginio vadovo nurodytą vietą. Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu būdu, privalo perskambinti ar atsakyti į elektroninį laišką ne vėliau nei per 30 minučių;

    64.4. Dirbančiam nuotoliniu būdu darbuotojui konkrečias užduotis tiesioginis vadovas pateikia elektronine forma, siųsdamas jas darbuotojo tarnybiniu elektroniniu paštu, arba perduoda mobiliuoju ryšiu;

      64.5 Dirbantis nuotoliniu būdu darbuotojas, atlikęs jam tiesioginio vadovo pavestas užduotis, tiesioginio vadovo pasirinkimu, nedelsdamas jas išsiunčia tiesioginiam vadovui tarnybiniu elektroniniu paštu arba pateikia informaciją mobilaus ryšio telefonu;

    64.6. Dirbantis nuotoliniu būdu darbuotojas užtikrina, kad darbo nuotoliniu būdu vietoje nuolat būtų interneto prieiga, tinkamai veikianti kompiuterinė technika ir mobilaus ryšio telefonas;

     64.7. Darbo priemonėmis, reikalingomis tinkamai atlikti funkcijas dirbant nuotoliniu būdu, darbuotojas pasirūpina asmeniškai;

    64.8. Darbuotojas dirba nuotoliniu būdu įprastiniu darbo laiko režimu (įskaitant pertrauką pavalgyti ir pailsėti). Dirbant nuotoliniu būdu darbuotojo dirbtas laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas taip pat, kaip dirbant Teatro patalpose;

    64.9. Teatrinių kostiumų pataisymai turi būti vykdomi tik gamybinių dirbtuvių siuvimo skyriaus darbo laiku. Esant gamybiniam būtinumui ir gavus rašytinį darbuotojo sutikimą, apmokamas viršvalandinis darbas.

 

V. DARBO APMOKĖJIMAS

IR PAPILDOMOS APMOKĖJIMO GARANTIJOS

 

65. Teatro darbuotojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, patvirtinta 2017 m. vasario 27 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. S1-38.

66. Teatro darbuotojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (mėnesinė alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už drabą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, premijos.

67. Pareiginė alga - tai pastovioji dalis (ji įrašoma darbo sutartyje), kuri nustatoma pareiginės algos koeficientais (jis yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos baziniam dydžiui). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas kiekvienam darbuotojui nustatomas vadovaujantis įstatymais patvirtintais dydžiais teatro generalinio direktoriaus, priimant darbuotoją į darbą, jis įrašomas darbo sutartyje.

68. Darbdavys neturi teisės sumažinti kūrybinio kolektyvo darbuotojo gaunamos pareiginės algos pastoviosios dalies be darbuotojo raštiško sutikimo, o pareiginės algos kintamosios dalies - be atestavimo komisijos sprendimo (kūrybiniams darbuotojams) arba teatro vadovo sprendimo atlikus metinį vertinimą (nekūrybiniams darbuotojams), išskyrus atvejį, kai pats darbuotojas pageidauja pereiti į mažiau apmokamas pareigas.

69. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir šį įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais, be pareiginės algos pastoviosios dalies (nustatytos darbo sutartyje) darbuotojams gali būti mokama:

69.1.pareiginės algos kintamoji dalis: 1) kūrybiniams darbuotojams (atlikėjams) – priedų mokėjimo tvarkose, atsižvelgiant į galiojančias teisės aktų redakcijas parengtose ir generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintose, nustatyta tvarka; 2) Teatro darbuotojams, nepriskiriamiems prie kūrybinių darbuotojų – Teatro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatyta tvarka;

69.2. priemokos - už papildomą darbą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą, už papildomas vienkartines užduotis.

70. Esant finansinėms galimybėms, išmokamos premijos labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

71. Pareiginės algos kintamoji dalis skiriama ir nutraukiama Teatro generalinio direktoriaus įsakymu, tarnybos vadovo teikimu, atsižvelgiant į veiklos rezultatus po atestacijų.

72. Darbuotojas vienu metu negali pavaduoti daugiau kaip vieną žmogų. Priemokos už papildomą darbų krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas ar už papildomų pareigų vykdymą, gali siekti nuo 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

Jei darbuotojas pavestas užduotis vykdo viršydamas darbo sutartyje nustatytą darbo laiko normą,  tai laikytina viršvalandžiais, arba papildomu darbu. Dėl papildomo darbo turi būti susitarta Darbo kodekso 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Papildomas darbas apmokamas 100 procentų.

73. Už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir poilsio dienomis mokama Darbo kodekso 144 straipsnyje nustatyta tvarka.

74. Atlikėjams mokami priedai už solinių vaidmenų atlikimą vadovaujantis generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis.

75. Teatro darbuotojams darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį - 5-tą ir 20-ą mėnesio dienomis, pavedimu į banko sąskaitas. Jei darbuotojas pateikia raštišką prašymą, darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį– 5-tą kito mėnesio dieną.

76. Kiekvienam darbuotojui iki darbo užmokesčio mokėjimo dienos elektroniniu paštu atsiunčiamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodomas suskaičiuotas ir išmokamas darbo užmokestis.

77. Gastrolių sąlygos aptariamos su kolektyvų atstovais ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki gastrolių pradžios.

78. Vykstantieji į gastroles Teatro darbuotojai supažindinami su įsakymu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki numatomų gastrolių pradžios.

79. Darbuotojai turi teisę kelti kvalifikaciją ne mažiau kaip kartą per kalendorinius metus. Pirmenybės teisę kelti kvalifikaciją turi darbuotojai, kurių veikla per paskutinius du metus buvo vertinama gerai ir labai gerai, taip pat darbuotojai, kurie paskutiniaisiais metais nebuvo siunčiami į kvalifikacijos kėlimo renginius.

80. Darbuotojui, Teatro iniciatyva siunčiamam kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, mokamas vidutinis mėnesinis atlyginimas.

81. Jei darbuotojas, kėlęs kvalifikaciją per pastaruosius dvylika mėnesių, nutraukia darbo sutartį savo pareiškimu ar yra atleidžiamas iš pareigų dėl darbo drausmės pažeidimų, jis privalo darbdaviui kompensuoti dėl jo mokymų patirtas išlaidas.

82. Teatro darbuotojai turi teisę gauti kvietimus į Teatro spektaklius vadovaujantis atskira, generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

 

VI. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

 

83. Darbdavys įsipareigoja:

83.1. sudaryti saugias darbo sąlygas, kokybiškai ir laiku instruktuoti apie saugų darbą, priešgaisrinę apsaugą ir kitas saugaus darbo taisykles kontroliuoti, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatų reikalavimų;

83.2. aprūpinti teatro darbuotojus tarnybine apranga ir avalyne, individualiomis apsaugos priemonėmis, pagal Darbdavio patvirtintą nemokamai išduodamų asmeninių apsauginių priemonių ir darbo metu naudojamos tarnybinės aprangos normas;

83.3. Darbdavys įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimus. Apie numatomus atlikti darbo vietų fizinius, fizikinius, ergonominius, psichosocialinius rizikos darbe vertinimus Profesinės sąjungos atstovai informuojami prieš 7 kalendorines dienas. Profesinės sąjungos atstovai turi teisę dalyvauti atliekant matavimus. Ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Su atliktų tyrimų rezultatais supažindinti padalinio darbuotojus, Profesinių sąjungų atstovus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

83.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu organizuoti atliekamo darbo specifiką atitinkančias periodines medicinines darbuotojų sveikatos patikras. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo metu. Išlaidas už periodinių medicininių apžiūrų atlikimą  sumoka teatras. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti darbdavio nušalinamas nuo darbo ir jam už tą laiką, kol pasitikrins sveikatą ir pristatys darbdaviui pažymą, ir jam gali būti nemokamas darbo užmokestis. Medicininės patikros išvada dėl darbuotojo sveikatos vienodai privaloma ir darbdaviui, ir darbuotojui;

83.5. organizuoti ir apmokėti išlaidas, susijusias su darbuotojų privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu;

83.6. esant galimybei, aprūpinti atskiras, potencialiai pavojingas darbo vietas tvarsliava sukomplektuotomis vaistinėlėmis, nuolat jas papildant;

83.7. atsižvelgiant į sveikatos patikros komisijos išvadas ir rekomendacijas, nedarbingumą ir neįgalumą nustatančios komisijos išvadą, pagal galimybę, darbuotojo sutikimu perkelti darbuotoją  į kitą darbo vietą ar mažinti darbo krūvį (etatą);

83.8. pavojingos vietos scenos užkulisiuose turi būti atitvertos apsauginiais užtvarais ir pažymėtos; 

83.9. užtikrinti, jog teatre būtų  teikiamos otorinolaringologo, traumatologo   ir kineziterapeuto, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialisto paslaugos. Spektaklio metu privalo būti savo darbo vietoje budintis medicinos darbuotojas, galintis suteikti kvalifikuotą medicininę pagalbą.

84. Darbdavys turi teisę:

84.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi saugą  darbe reglamentuojančių norminių teisės aktų;

84.2. dalį teisių ir pareigų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais perduoti  tarnybų ir padalinių vadovams, nurodant tai jų pareiginiuose nuostatuose;

84.3. reikalauti, kad darbuotojai, pažeidę saugą darbe reglamentuojančius norminius teisės aktus, prisiimtų pilną atsakomybę už tokių pažeidimų pasekmes bei atlygintų Darbdavio ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą;

85. Darbuotojai turi teisę:

85.1. reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugias darbo sąlygas, nustatyta tvarka aprūpintų tinkamomis darbo priemonėmis, individualiomis saugos priemonėmis;

85.2. sužinoti iš darbdavio (įgalioto asmens) apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius;

85.3. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti;

85.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;

85.5. derėtis su darbdaviu (įgaliotu asmeniu) dėl saugos darbe gerinimo Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka.

86. Profesinė sąjunga ar bet kuris darbuotojas gali bet kuriuo metu pateikti Darbdaviui pasiūlymus dėl saugos darbe ir aplinkos gerinimo. Jei pasiūlymai teisėti, o jų įdiegimas techniškai įmanomas ir finansiškai prieinamas, darbdavys, tuos patobulinimus privalo įgyvendinti.

87. Darbo vietos, taip pat patalpos, skirtos darbuotojų higienos ar  buitinėms  reikmėms  tenkinti,  privalo atitikti  minimalius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Socialinės  apsaugos ir   darbo  ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos  patvirtintuose  Darboviečių  įrengimo bendruose nuostatuose bei kituose darbuotojų saugos ir  sveikatos teisės aktuose.

88. Keičiant darbo vietą, jei spektakliai ar koncertai yra numatyti ne teatro patalpose, darbdavys privalo užtikrinti tinkamas darbo sąlygas. Patalpų temperatūra turi būti ne žemesnė nei 18 ir ne aukštesnė nei 25 laipsniai.

 

VII. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR JOS VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

 

89. Įgyvendinant lygių galimybių politiką, Darbdavio tikslas – siekti, kad būtų užtikrinti ir taikomi visiems darbuotojams vienodi  reikalavimai, susiję su jų atliekamo darbo kokybe ir kompetencija, nepaisant asmens rasės, tautybės, kilmės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, laikantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo ( 2003 m. lapkričio 18 d. Nr. IX-1826 ).

90. Darbuotojai turi teisę teikti pranešimą raštu oficialiai, nurodydami savo tapatybę (t.y., neanonimiškai) generaliniam direktoriui dėl galimai darbuotojo patirtos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, nurodymo diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar išorinių savybių, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis (toliau – pranešimas) ir gauti atsakymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo pateikimo.

 

VIII. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS

 

91. Profesinė sąjunga Teatre veikia vadovaujantis Profesinių sąjungų įstatymu.

92. Pasirašydamas Kolektyvinę sutartį, Darbdavys pripažįsta Profesinę sąjungą lygiaverčiu partneriu, išreiškiančiu Teatro darbuotojų teisėtus interesus, įgyvendinant šią sutartį.

93. Darbdavys kiekvieno sezono pradžioje įsipareigoja surengti visuotinį darbuotojų susirinkimą, kuriame informuoja kolektyvą apie meno tarybos darbą, Teatro naujo sezono planus (nauji spektakliai, jų paruošimo trukmė bei sąnaudos, kviestiniai artistai, numatomos gastrolės ir kt.), finansinę padėtį (lėšos, gaunamos iš Vyriausybės, patalpų nuoma, paramos fondas, rėmėjai ir kt.).

94. Profesinė sąjunga turi teisę kontroliuoti, kaip Darbdavys laikosi ir vykdo Kolektyvinę sutartį, taip pat susipažinti su dokumentais apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas.

95. Teatro generalinio direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys bendrą darbo organizavimo tvarką ar jos pakeitimus, su kuriais darbuotojai privalo būti supažindinami iš anksto pagal galiojančius teisės aktus, ir iš anksto suderinus su Profesine sąjunga, skelbiami viešai skelbimų lentoje.

96. Teatro meno taryboje turi dalyvauti Profesinės sąjungos pirmininkas ar Profesinės sąjungos komiteto įgaliotas asmuo.

97. Profesinės sąjungos išrinkti atstovai turi teisę dalyvauti jos organizacinėje veikloje, tam skiriant 10 valandų darbo laiko per mėnesį (įskaitant komiteto posėdį), už šį laiką gaunant darbo užmokestį.

98. Darbuotojai, išrinkti į renkamuosius Pofesinės sąjungos organus ir nenutraukę su Darbdaviu sudarytos darbo sutarties, negali būti atleisti iš darbo Darbdavio iniciatyva ar valia ar perkelti į kitą darbą be išankstinio Profesinės sąjungos sutikimo, išskyrus Darbo kodekse nustatytus atvejus ir kai yra pasibaigęs jų delegavimo terminas renkamuosiuose profesinės sąjungos organuose.

99. Suderinusi su Darbdaviu, Profesinė sąjunga turi teisę darbo laiku rengti du visuotinius susirinkimus per metus, o Profesinės sąjungos komiteto posėdžius vieną kartą per mėnesį. Susirinkimų, pasitarimų, vykdomų ne darbo laiku skaičius neribojamas.

100. Darbdavys suteikia patalpas susirinkimų, konferencijų, posėdžių vykdymui.

101. Darbdavys aprūpina Profesinės sąjungos komitetą patalpomis (vienas kambarys), telefonu, darbo priemonėmis, kanceliarinėmis priemonėmis, kompiuterine technika, interneto ryšiu.

102. Darbuotojams, priklausantiems vienerius kalendorinius metus Profesinei sąjungai,  Darbdavys prideda vieną dieną prie kasmetinių atostogų laiko.

103. Esant Profesinės sąjungos nario rašytiniam prašymui, Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojai kiekvieną mėnesį išskaičiuoja iš Profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio nustatyto dydžio nario mokestį ir perveda jį į Profesinės sąjungos sąskaitą.

104. Darbdavys sudaro sąlygas Profesinės sąjungos narių švietimui. Darbuotojo ir Profesinės sąjungos prašymu Darbdavys suteikia darbuotojui 3 darbo dienas per metus švietimui ir mokymuisi, paliekant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai pareigas atlieka darbo metu.

105. Darbdaviui, jo įgaliotam atstovui, draudžiama sąlygoti priėmimą į darbą arba siūlyti išlaikyti darbo vietą, reikalaujant, kad darbuotojas nestotų į Profesinę sąjungą ar išstotų iš jos.

 

IX. SOCIALINĖ RŪPYBA

 

106. Generalinis direktorius gali skirti materialinę pašalpą darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos; šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo atvejais, taip pat tėvams, išlaikantiems neįgalius vaikus bei daugiavaikėms šeimoms ar darbuotojams vieniems auginantiems vaikus iki 18 metų, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai iki 5  minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašalpas iš  Teatrui skirtų lėšų.

107. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojui išmokamas visas priklausantis darbo užmokestis, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bei kitos Darbo kodekse reglamentuotos išmokos.

108. Mirus teatro darbuotojui, jį laidojantiems asmenims išmokamas visas darbuotojui priklausantis darbo užmokestis ir 1  minimaliųjų mėnesinių algų  dydžio pašalpa bei esant galimybei ir poreikiui suteikiamas transportas. Jei darbuotojas buvo Profesinės sąjungos narys, papildomai išmokama pašalpa iš Profesinės sąjungos lėšų.

109. Mirus teatro darbuotojo šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), išmokama pašalpa 0,5  minimaliųjų mėnesinių algų dydžio. Jei darbuotojas yra Profesinės sąjungos narys, papildomai išmokama pašalpa iš Profesinės sąjungos lėšų.

110. Gimus vaikui, išmokama 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka.

111. Darbuotojams suteikiamos apmokamos nedarbo dienos:

111.1. vedybų atveju - 3 (trys) kalendorinės dienos;

111.2. savo vaikų vedybų atveju – 2 kalendorinės dienos;

111.3. artimųjų giminaičių mirties atveju - 3 kalendorinės dienos;

111.4. tėvui kūdikio gimimo atveju – 1 kalendorinė diena;

111.5. tėvams, leidžiantiems vaiką į pirmąją klasę -  rugsėjo pirmąją – 1 diena.


 

 

Lietuvos nacionalinio operos ir

baleto teatro generalinis direktorius

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto

teatro profesinės sąjungos pirmininkas

 

 

 

Jonas Sakalauskas

 

 

 

Laimis Roslekas

 

 

„Valstybėje demokratijos turėsite tiek, kiek procentų visuomenėje bus profsąjungų narių“
14777604-multicolor-creative-diversity-hands-symbol-vector-illustration-layered-for-easy-manipulation-and-cus.jpg